Harash Metal Industries LTD

תוי תקן

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

תעודה ממכון לבקרה ואיכות IQC אשר נוסד על ידי משרד התעשייה והמסחר והתאחדות התעשיינים, IQC הינו המייצג הבלעדי בישראל של BVQI International, גוף ההסמכה וההתעדה הגדול בעולם. אישוריו מוכרים ע"י הגופים הממשלתיים ופועל כגוף מאשר מערכות איכות לפי מפרטים ותקנים בינלאומיים.

משרד הבינוי והשיכון

משרד הבינוי והשיכון

לחרש תעשיות מתכת בע"מ אישור מרשם הקבלנים הפועל מכוח חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה מטעם משרד הבינוי והשיכון.

משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה

משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה העניק תעודות הוקרה לחרש תעשיות מתכת בע"מ בגין ייצר וייצוא טובין ישראליים.